Polityka prywatności

P

POLITYKA PRYWATNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁAJU

1. Polityka prywatności, zawiera podstawowe informacje o zasadach korzystania z oficjalnej strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju www.biblioteka-klaj.pl, noty o danych osobowych użytkowników, informacje o prawach autorskich oraz prawne zastrzeżenia.

2. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) na podstawie art. 13 RODO informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu od dnia 25 maja 2018 r. prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju.

3.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju, mający siedzibę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju, 32-015 Kłaj 652.

4. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Maciej Laskowicz. Kontakt: iodpoland@gmail.com.

 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju gromadzi Pana/Pani dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju, a w szczególności z ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2019, poz. 1479). Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Biblioteki. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. a) i c) RODO. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.

6.  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególności sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pana/Pani dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości), lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

7 .  Dane osobowe przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

8.  W związku z przetwarzaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
Kłąj 652
32-015 Kłaj

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe, dane kontaktowe oraz adresy e-mail użytkowników przesyłających informacje na adres e-mail Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju nie są sprzedawane oraz nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to odpowiedzi na wyraźne żądania wydania takich danych, wysłanych przez organy ścigania lub sądy.

13. Prawa autorskie

Wszelkie zawarte na stronie www.biblioteka-klaj.pl treści nie mogą być wykorzystywane na innych stronach internetowych bez zgody i wiedzy autorów. Publikacje są stworzone przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju oraz osoby współpracujące, które wyraziły chęć umieszczenia swoich publikacji na stronie. Informacje stanową wartość intelektualną, dlatego też są chronione prawem autorskim, a ich używanie jest łamaniem prawa.

14. Cookies

Ze względów technicznych, poprawiających sprawność korzystania z oficjalnej strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju, korzystamy z plików Cookies, które są zapisywane na komputerach użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze strony www.biblioteka-klaj.pl, spowodowane usunięciem lub nie udostępnianiem plików Cookies.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju nie bierze odpowiedzialności za treści tekstów oraz  artykułów nadesłanych przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


Biblioteka w Kłaju:

tel. 12.284-14-43

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 9:00-17:00
 Wtorek:    9:00-17:00
 Środa:     8:00-16:00
 Czwartek:   8:00-16:00
 Piątek:    12:00-19:00

Filia w Brzeziu:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 8:00-11:45
 Wtorek:    12:00-16:00
 Środa:    10:00-13:45
 Czwartek:   12:00-16:00
 Piątek:    10:00-13:45

Filia w Szarowie:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 12:00-16:00
 Wtorek:    8:00-11:45
 Środa:    14:00-18:00
 Czwartek:   8:00-11:45
 Piątek:    14:00-18:00

Odwiedź nas na Facebooku:

Skip to content