Deklaracja dostępności

D

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka-klaj.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26.02.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.05.2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
 • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane,
 • materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Aneta Strach

e-mail: biblioteka.klaj@czytam.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12-284-14-43

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony internetowej lub jej elementu,
 • wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów,
 • wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej np. w formie dostępu alternatywnego.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w formie alternatywnej nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i określa kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminów wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka mieści się w budynku nr 652. Jest to 4 kondygnacyjny biurowiec współużytkowany przez kilka jednostek. Wejście z poziomu gruntu znajduje się od strony głównego budynku Urzędu Gminy (od południa) i prowadzi na klatkę schodową, z której można dostać się na wszystkie kondygnacje. Biblioteka mieści się na drugim piętrze. Prowadzą do niej strome schody. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zarówno korytarz jak i wszystkie pomieszczenia biblioteczne pozostają niedostępne. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do biblioteki umieszczono tabliczkę z napisem BIBLIOTEKA z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków oraz oznaczeń w alfabecie Braille ́a. W bibliotece nie ma zamontowanego systemu dźwiękowo/dotykowego dla osób słabo widzących i niewidomych. Do biblioteki można wejść z psem asystującym.

Filia biblioteczna w Brzeziu

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka mieści się w budynku nr 79 w Wiejskim Domu Kultury. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Na tym samym poziomie znajduje się wejście do biblioteki. Oba wejścia są dostosowane do osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do filii umieszczono tabliczkę z napisem BIBLIOTEKA z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków oraz oznaczeń w alfabecie Braille ́a. W środku, przy wejściu obok drzwi po prawej stronie umieszczono plan tyflograficzny rozkładu pomieszczeń biblioteki wykonany również w kolorach kontrastowych i z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Do filii można wejść z psem asystującym.

Filia biblioteczna w Szarowie

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka mieści się w budynku nr 346 w Wiejskim Domu Kultury. Do wejścia do budynku prowadzą strome schody. Lokal biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze, należy pokonać kolejnych kilkadziesiąt schodów. Przed wejściem do filii umieszczono tabliczkę z napisem BIBLIOTEKA z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków oraz oznaczeń w alfabecie Braille ́a. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zarówno klatka schodowa jak i pomieszczenia biblioteczne pozostają niedostępne. Do filii można wejść z psem asystującym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju oraz jej filiach nie mam możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i formie online.

Aplikacje mobilnbe

brak


Biblioteka w Kłaju:

tel. 12.284-14-43

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 9:00-17:00
 Wtorek:    9:00-17:00
 Środa:     8:00-16:00
 Czwartek:   8:00-16:00
 Piątek:    12:00-19:00

Filia w Brzeziu:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 8:00-11:45
 Wtorek:    12:00-16:00
 Środa:    10:00-13:45
 Czwartek:   12:00-16:00
 Piątek:    10:00-13:45

Filia w Szarowie:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 12:00-16:00
 Wtorek:    8:00-11:45
 Środa:    14:00-18:00
 Czwartek:   8:00-11:45
 Piątek:    14:00-18:00

Odwiedź nas na Facebooku:

Skip to content