" Z opowieści naszych babci"

24.06.2019

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

 

Z opowieści naszych babci”- historie nieznane, zapomniane lub niedopowiedziane.

 

Organizatorem konkursu, realizowanego w ramach projektu „Wędrówki dalekie i bliskie. Dziedzictwo kulturowe Gminy Kłaj” jest Regionalne Koło Historyczne „Zadora” jako sekcja Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj.

Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Kłaj.

  1. Cel konkursu

Celem konkursu jest przedstawienie w interesujący sposób wybranych aspektów historii lokalnej w postaci krótkiej formy literackiej (opowiadanie, legenda, podanie, reportaż, wspomnienie, list, wiersz itp.) Tematyka prac powinna nawiązywać do tradycji, dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Kłaj.

Do pracy można dołączyć fotografię.

  1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Kłaj powyżej 7 roku życia, który dostarczy pracę spełniającą warunki konkursu wraz z formularzem zgłoszenia zawierającym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, prezentację wizerunku i ewentualną publikację pracy.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – osoby w wieku 7-15 lat

Kategoria II – osoby w wieku powyżej 15-go roku życia

  1. Format prac

Prace muszą mieć postać krótkiej formy literackiej (opowiadanie, legenda, podanie, reportaż, wspomnienie, list, wywiad, wiersz itp.). Powinny nawiązywać do legend, podań, historii, dawnych wierzeń, kultury, zwyczajów związanych z terenem Gminy Kłaj. Mogą zawierać wspomnienia starszych członków rodziny. Mile widziane są prace oparte na prawdziwych wydarzeniach. W takim wypadku prosimy o podanie danych takich jak czas, czy miejsce akcji.

Prace mogą być napisane na komputerze lub odręcznie. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową.

Prace należy dostarczyć do dnia 23 sierpnia 2019 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju, 32-015 Kłaj 652.

 

  1. Ocena prac i nagrody

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora. Najważniejszym kryterium oceny pracy będzie jej treść a szata graficzna nie będzie miała wpływu na decyzję Jury. Decyzja Jury jest ostateczna. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Jury wybierze najlepsze, które zostaną nagrodzone. Wśród nagród przewidzianych przez organizatora są m.in.:

-głośnik bluetooth

-słuchawki bezprzewodowe

-teleskop do smartfona

-mikroskop do smartfona

-ładowarka bezprzewodowa

-boombox bluetooth

Uczestnik konkursu nie może zamienić nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na imprezie „Narodowe Czytanie” w dniu 07.09.2019 roku.

 

  1. Postanowienia końcowe

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację jego danych i wizerunku na stronie internetowej i w mediach bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich. Niniejszy regulamin jest dostępny w biurze Regionalnego Koła Historycznego „Zadora” w Kłaju, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 12-284-14-43 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biblioteka@klaj.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Konkurs literacki dla dzieci i dorosłych: „Z opowieści naszych babci. Historie nieznane, zapomniane, niedopowiedziane”.

 

 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo

 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu:

.........................................................................................................

Data urodzenia Uczestnika Konkursu:

.........................................................................................................

Adres korespondencyjny:................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka): ................................................................................................

Telefon Uczestnika lub (rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

............................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz/ lub mojego dziecka przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 32-15 Kłaj 652 w celu udziału w Konkursie literackim dla dzieci i dorosłych pod tytułem „Z o powieści naszych babci. Historie nieznane, zapomniane, niedopowiedziane” oraz w celach wykonywania przez Organizatora praw autorskich w zakresie określonym w Regulaminie.

Kłaj, dnia ........................ 2019 r.......................................................

Podpis Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Informacja o danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 32-15 Kłaj 652.

2.Podanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie i wykonania autorskich praw majątkowych. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych osobowych, to niemożliwym będzie w szczególności ocena pracy i przyznanie Nagrody.

3.Pani/Pana/Dziecka Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu, wykonywania autorskich praw majątkowych do pracy literackiej, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

5.Ma Pani/Pana prawo do: dostępu do swoich i Dziecka danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Administrator może udostępnić Pani/Pana/Dziecka dane osobowe jeśli będzie to konieczne do organizacji Konkursu, praw i obowiązków Administratora lub wynikać będzie z przepisów prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez Administratora lub innym odbiorcom danych, takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu organizacji Konkursu do czasu jego rozstrzygnięcia lub cofnięcia zgody,w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków,w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji, a w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

8.Oświadczam, że informacje, o których mowa w ust. 1-8 powyżej zostały mi przekazane przy udostępnieniu Administratorowi danych osobowych.

Data ..........................................

Podpis Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego ...................................................

 

Wróć

Zapraszamy do biblioteki

Biblioteka w Kłaju

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10.00 - 17.00
Wtorek: 10.00 - 17.00
Środa: 10.00 - 17.00
Czwartek: 10.00 - 17.00
Piątek: 12.00 - 19.00


Kontakt »

Filia w Brzeziu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 12.00 - 16.00
Czwartek: 12.00 - 16.00
Piątek: 12.00 - 16.00


Kontakt »

Filia w Szarowie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 12.00 - 16.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Piątek: 14.00 - 18.00


Kontakt »